Hướng dẫn

Hệ thống trang bị

19-07-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Mua [Rương Trang Bị] tại NPC CỬA HÀNG ở Thành Chính.

 

II.Hình ảnh trang bị

  • Dùng Lệnh bài trang bị để mua Rương trang bị.
  • Lệnh bài trang bị thu thập được thông qua: Mua ở Kỳ Trân Các, mua nhanh tại NPC HỖ TRỢ ở Thành Chính và các hoạt động Ingame.

Rương Trang Bị 20% Thành Công

(Có 20% Tỉ Lệ Mở Ra Được Trang Bị)

Rương Trang Bị 50% Thành Công

(Có 50% Tỉ Lệ Mở Ra Được Trang Bị)

Rương Trang Bị 100% Thành Công

(Có 100% Tỉ Lệ Mở Ra Được Trang Bị)

 

 

Rương trang bị

Hình ảnh trang bị

Rương Trang Bị Càn Khôn

Giá Rương Trang Bị 20% Thành Công: 100 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 50% Thành Công: 250 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 100% Thành Công: 500 Lệnh bài trang bị

(Nhận full set khi sử dụng Code Facebook)

Rương Trang Bị Hỗn Thiên

 

Giá Rương Trang Bị 20% Thành Công: 200 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 50% Thành Công: 500 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 100% Thành Công: 1000 Lệnh bài trang bị

 

Mở rương cần 1 món trang bị Càn Khôn tương ứng

Rương Trang Bị Liệt Hỏa

Giá Rương Trang Bị 20% Thành Công: 400 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 50% Thành Công: 1000 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 100% Thành Công: 2000 Lệnh bài trang bị

 

Mở rương cần 1 món trang bị Hỗn Thiên tương ứng

Rương Trang Bị Cửu Âm

Giá Rương Trang Bị 20% Thành Công: 800 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 50% Thành Công: 2000 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 100% Thành Công: 4000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Liệt Hỏa tương ứng

Rương Trang Bị Kim Cang

Giá Rương Trang Bị 20% Thành Công: 2000 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 50% Thành Công: 5000 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 100% Thành Công: 10000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Cửu Âm tương ứng

Rương Trang Bị Phong Vân
 

Giá Rương Trang Bị 20% Thành Công: 4000 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 50% Thành Công: 10000 Lệnh bài trang bị

Giá Rương Trang Bị 100% Thành Công: 20000 Lệnh bài trang bị

Mở rương cần 1 món trang bị Kim Cang tương ứng

 

Lưu Ý: 

  • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại
  • Mở rương cấp cao hơn cần 1 trang bị cấp thấp hơn tương ứng
  • Đổi hệ trang bị tại NPC NÂNG CẤP

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp