Hướng dẫn

HỘ PHÁP

19-05-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Võ học căn cơ chú trọng nhất là nền tảng căn bản, các chiêu thức hoa mỹ hay bảo vật giá trị liên thành cũng chỉ là vật phụ trợ ngoài thân. Do đó, cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kỳ kinh bát mạch, bách huyệt lưu thông.
Có lẽ, giang hồ nhân sĩ ai cũng nghĩ việc đả thông bát mạch chỉ là một truyền thuyết trong sách sử, cho đến khi kiếm thế 1 cùng hệ thống Hộ Pháp xuất hiện...

I.Cách Nhận Hộ Pháp

-Quay Bách Bảo Rương Nhận được Hộ Pháp Thạch (1-10) 

-Sử dụng Hộ Pháp Thạch (1-10)  nhận ngẫu nhiên dc 1 hộ pháp cấp 1-10 ( nhận Hộ Pháp cao nhất ) 

II.Lưu ý

Đang ở cấp 5 sử dụng được cấp 4 vẫn ở cấp 5 

Đang ở cấp 5 sử dụng được cấp 8 lên  cấp 8

 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp